سرخط خبرها
خانه / کارگران / آنچه پیشروان سندیکایی باید بدانند
آنچه پیشروان سندیکایی باید بدانند

آنچه پیشروان سندیکایی باید بدانند

مازیار گیلانی نژاد

درشرایط کنونی آموزش وسازماندهی ازمهمترین امورسندیکایی می باشد. اگر پیشروان سندیکایی ازآموزش کافی برخوردار نباشند،یک سازمان دهنده و یارگیر مناسب نخواهندب ود.به همین خاطر سعی می کنم باتوسل به اسناد سندیکایی ، برخی ازنکات مهم و اولیه سندیکایی راطرح نمایم.

پس ازآنکه هیات مدیره انتخاب شد،دبیر سندیکا که مسوول تشکیلات نیزهست باید در تدارک منظم جلسات هیات مدیره و جلسات عمومی برای اعضا باشد. هرچه جلسات هیات مدیره منظم تر باشد،امور سندیکایی بهتر اداره خواهد شد. درجلسات هیات مدیره آنچه مهم است سروقت آمدن اعضا به جلسه ، آگاهی داشتن ازدستورجلسه وی ا چنانچه موضوع مهمی بایدطرح شود،قبلا آن را با رییس جلسه درمیان گذاشته تادر دستورجلسه گنجانده شود. وقت جلسه بطور مساوی برای همگان درنظرگرفته شود تا کسی بیشتر ازدیگر اعضا وقت صحبت نداشته باشد ، حتا رییس جلسه. اگر چنانچه کسی فکر میکند که مطلب عنوان شده توسط او بسیار مهم است می تواند از دوستانی که وقت صحبت دارند ، خواهش کند وقتشان رابه او بدهند . تذکر به گوینده برای پرهیز از بحث های حاشیه ای و قطع گفتار او و اجازه خارج نشدن ازدستور جلسه از وظایف رییس جلسه است . گزارش کار کمیسیون های سندیکا باید در صدر دستور کارجلسه باشد و این نشانگر آن خواهدبودکه تاچه اندازه یک سندیکا فعال است . باآمدن اکثریت اعضا،جلسه رسمیت یافته وچنانچه عضوی تاخیرداشته باشدباید از طرف دبیرسندیکا تذکر لازم به اوداده شود و درصورت جلسه نیز قید گردد.تمرین چنین عملکردی رهبران وفعالین سندیکا را ورزیده نموده تابرای برپایی مجامع عمومی،انتخابات،راهپیمایی ها و اعتصاب منظم و با قدرت عمل کنند.پرداخت حق عضویت بطور منظم وضعیت مالی سندیکا را بهبود بخشیده و دست مسوولان مالی رابرای انجام کارهای تبلیغی و ترویجی ، تکثیراطلاعیه های سندیکا ، اجاره مکان سندیکا و هزینه های سندیکا و در صورت لزوم کمک مالی به اعضای سندیکا و دیگرسندیکاها باز خواهد گذاشت . سلامت مالی در هر سندیکا ضامن قدرت و گسترش آن می باشد . آنچه باعث ماندگاری سندیکاست ، آموزش وتبلیغ مداوم همراه باصبر و حوصله است . مسوولان سندیکایی دردرجه نخست خود باید آموزش کافی داشته وسپس به آموزش درهمه سطوح سندیکا ومحیط کار بپردازند . بدون آگاهی هرتشکلی همچون کف بر روی آب است.آموزش دهندگان سندیکایی دربحرانی ترین مواقع می توانند به کمک سندیکا آمده و از متلاشی شدن آن جلوگیری واعضای خودراحفظ کنند . بذر آموزش تنها با فداکاری ، صبر و حوصله جوانه خواهد زد و چنین جوانه ای درطول فعالیت به درختی تنومند بدل خواهدشد.

برای آنکه تصویر بهتری ازانضباط سندیکایی داشته باشیم ، شما را با اولین گزارش هیات مدیره سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه درسال ۱۳۴۱ آشنا میکنم . این گزارش برای آگاهی کارگران عضوسندیکا از عملکردهیات مدیره سندیکا و دستاوردهای آن جهت برپایی مجمع عمومی توسط یوسف ساروخانیان دبیرقدرتمند و فعال سندیکایی کارگران شرکت واحدنوشته شده است . انتشار این سند که یکی ازاسناد با ارزش جنبش کارگری است ، سلامت مالی سندیکا و اعضای رهبریش را صحه گذاشته ، نشانگر عمق آگاهی ، وجدان کارگری و آموزش های سندیکایی است.لازم بذکراست،شرکت اتوبوسرانی واحددراین سال ۲۰۰۰ کارگروکارمندداشته که فقط۶۰% کارکنانش عضو سندیکا بوده ، وتنهاحق عضویت اعضا این امکان رابه سندیکا داده بودکه هم ازمکان اجاره ای برای دفتر سندیکا سود ببرد و هم درمواقع ضروری به یاری کارگران سندیکایی وغیرسندیکایی بشتابد. شفافیت عملکرد رهبران سندیکایی،انضباط وفداکاری باعث شدتاعناصرفاسدوسودجو ازطرف کارگران طردشون د. پس از برگزاری مجمع عمومی۲۵ / ۰۴ / ۱۳۴۱ این هیات مدیره ازآنچنان قدرتی برخوردارمی شودکه باعلی امینی نخست وزیروقت درتعمیرگاه شرکت واحد به مذاکره بنشیندند و معافیت مالیاتی از دستمزد رابرای کارگران شرکت واحد بدست بیاورند.این دستاوردچنان مهم بودکه تاسال ۱۳۵۹ ازحقوق کارگران و کارکنان شرکت واحد ریالی کسر نمی گردید.
مذاکره کنندگان عبارت بودنداز:یوسف ساروخانیان دبیرسندیکا،محمدفرهت مطلق،علی مخبریان نجات ،حمزه جهان زمین،اسماعیل امام قلی زاده،سیدحسن درکه،عباس قهاربیگی،محمدمهر علی،غلامعباس گودرزی ازاعضای هیات مدیره وعلیرضا فرهادی ومحمداسماعیلی ازفعالین سندیکاشرکت داشتند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بیلان سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران وحومه و دعوت مجمع عمومی

سه سال واندی ازعمرسندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه میگذرد دراین مدت کارگران شرافتمند تحت رهبری هیئت مدیره سندیکادلیرانه ازمنافع صنفی خوددفاع کرده ونقشه های گوناگون دشمنان صنفی رانقش برآب نموده پیروزیهای درخشانی بدست آورده است.
دشمنان صنفی ماموقعیکه ازتمام امکانات استفاده کرده با شکست روبروشده اند اینک به حیله و تزویر متوسل شده مشتی کارگرنما را تطمیع کرده وارد میدان نموده است و این نقشه مزورانه نیز خیلی زودتر ازآن که انتظار میرفت برملاء شده مورد نفرت وانزجار کارگران شریف ومبارز قرار گرفت.
هیئت مدیره سندیکا بسیار خوشوقت است که دراین مدت وظایف خودرا بحد ممکن انجام داده و سرفرازمیباشد طبیعی است هیچ فرد و دسته و هیئتی نمیتواند مصون از اشتباه باشد و بهمین لحاظ هیئت مدیره نیز ممکن است اشتباهاتی نموده باشد ولی اطمینان دارد که هیچ اشتباهی را تکرار نکرده و با اعتراف صریح برآن در رفع اشتباهات خود برآمده است.
ودرجریان مالی سندیکاورسیدگی بکاربرادران گرفتاراعم ازآنهائیکه بواسطه تصادف بازداشت شده بودندویاآنهائیکه بعللی جان سپرده عائله خودرابی سرپرست گذاشته بودندچنان منصفانه وعادلانه اقدام نموده است که هرخواننده مجبورباقرارباین امرخواهدبود ودرتمام مدت فعالیت هیئت مدیره دیناری ازبیت المال سندیکا را بهیچ عنوانی برداشت نکرده وحتی اوقاتی راکه مجبوربوده است برای رسیدگی بکارسندیکا واعضاء آن کمکی بگذارد خسارات آنرا شخصامتحمل شده است.
باآنکه چندباربوضع مالی سندیکا رسیدگی وبموجب صورت مجلس های موجوددرسندیکاصحت ودرستی آن تائیدگردیده است بااینحال درآستانه تشکیل مجمع عمومی وظیفه خود میداندکه ازاولین روز تشکیل سندیکا بیلان مالی خودرادرمعرض افکارعمومی بگذاردکه این خود جواب دندان شکنی بمخالفین ودشمنان وحدت طبقه کارگران باشد.
بیلان مالی
الف درآمد
۱- حق عضویت بموجب قبوض ازشماره ۱ الی ۱۰۵۰ ۲۱دسته۲۱۰۰۰ ریال
۲- بابت کارت عضویت قبوض ازشماره ۱ الی ۱۲۰۰ ۲۴دسته ۲۴۰۰۰ریال
۳- ورودیه وکمک تاسیس سندیکاالی حال بموجب قبوض رسمی ۴۱دسته ۵۰برگی۴۵۴۶۰ ریال
۴- اساسنامه ۱۵۰ عدد ۱۵۰۰ ریال
جمع کل درآمد ۹۱۹۶۰ ریال
ب – هزینه ها
۱- هزینه چاپ ۳۰۰۰ نسخه اساسنامه ۴۳۰۰ریال
۲- ” ” ۱۴۰۰۰ برگ قبوض رسمی ۸۷۵۰ ریال
۳- لوازم التحریردرچهارسال واندی ۳۰۴۲ ریال
۴- بازوبند- آرم- تابلو- پرچم- مهر ۱۶۶۵ ریال
۵- چهارسال عیدی مستخدم سالی ۲۰۰ ریال ۸۰۰ ریال
۶- هزینه شکایت تلگرافی به پیشگاه همایونی برای خواسته ها دو مرتبه ۱۹۴۳ ریال
۷- هزینه آگهی ثبت سندیکا ۸۶۹۰ ریال
۸- ” جشن تاسیس سندیکا ۸۶۹۰ ریال
۹- سهمیه هزینه جشن اول ماه مه درسال ۱۳۴۱ ۵۰۰ ریال
۱۰- هزینه تغییرمحل موقت سندیکاوکمک ۵۵۰ ریال
۱۱- هزینه تهیه دسته گل برای رییس کارتهران ۱۰۵۰ ریال
۱۲- سهمیه هزینه چاپ بیانیه مربوط به شهیدان ششمشک ۲۰۰ ریال
۱۳- هزینه چاپ اطلاعیه دعوت کارگران بمزارشهیدان بلورسازی ۲۶۰ ریال
۱۴- هزینه چاپ اطلاعیه مربوط بشرکت تعاونی ۳۰۰ ریال
۱۵- هزینه چاپ اطلاعیه جلسه ۲۵/۸/۳۹ ۵۰۰ ریال
۱۶- هزینه چاپ اطلاعیه مربوط بگزارش جریان عائله مندی ۲۷/۱۰/ ۳۹ ۱۱۰۰ ریال
۱۷- هزینه چاپ اطلاعیه شب هفت مرحوم کاظم پست چی ۶۵۰ ریال
۱۸- هزینه چاپ اطلاعیه شب هفت مرحوم علی اکبرملایداله ۵۷۰ ریال
۱۹- هزینه چاپ اطلاعیه اظهارتشکروعدم وابستگی ۳۵۰ ریال
۲۰- هزینه چاپ اعلامیه ۱۱/۷/۴۰ مربوط به عائله مندی ۳۵۰ ریال
۲۱- هزینه چاپ اعلامیه مربوط بتجدیدکارت جهت شرکت درمجمع عمومی ۳۷۵ ریال
۲۲- هزینه چاپ اطلاعیه تصمیم هیئت مدیره درموردعدم تجدیدکارت ۳۵۰ ریال
۲۳- هزینه چاپ اطلاعیه دعوت مجمع عمومی ۳۷۵ ریال
۲۴- هزینه آگهی تشکیل مجمع عمومی در۱۴/۲/۴۰ ۸۸۰ ریال
۲۵- هزینه تجدید آگهی تشکیل مجمع عمومی درتاریخ ۳۰/۲/۴۰ ۵۰۰ ریال
۲۶- هزینه تجدید چاپ دعوت جلسه عمومی برای ۲۹/۳/۴۰ ۳۳۰ ریال
۲۷- هزینه چاپ تعرفه برای مجمع عمومی ۴۶۴ ریال
۲۸- هزینه چاپ بیانیه شماره ۱و۲هیئت نظارت مجمع عمومی۲۲/۴/۴۰ ۶۵۰ ریال
۲۹- حقوق سه روزبیکاری اعضای هیئت نظارت وفوق العاده مامورین ۲۴۵۰ ریال
۳۰- هزینه چاپ اطلاعیه شروع بکارمجددهیئت مدیره ۲۵/۶/۴۰ ۳۰۰ ریال
۳۱- هزینه چاپ تراکت اعتراض به اخراج هیئت مدیره ازشرکت واحد ۵۰۰ ریال
۳۲- جمع کل هزینه ۴۴۵۷۴ ریال
د – کمک جمع آوری شده ومحل مصرف آن
۱- کمک جمع آوری شده در ۳/۱۲/۳۷ بموجب قبوض رسمی سندیکا ۱۲۷۱۱ ریال
۲- کمک جمع آوری شده در ۱۸/۲/۳۸ بموجب قبوض رسمی سندیکا ۲۰۵۸۲ ریال
۳- کمک جمع آوری شده در ۲۱/۶/۳۸ بموجب قبوض رسمی سندیکا ۲۰۲۲۹ ریال
۴- کمک جمع آوری شده در۶/۴/۳۹ بموجب قبوض رسمی سندیکا ۲۱۰۲۰ ریال
جمع کمکهای جمع آوری شده درچهارمرتبه ۷۴۵۶۲ ریال ۱- پرداختی کمک به آقای امیرحسین خجسته پورراننده زندانی خط۱۲تاریخ۳/۱۲/۳۷ ۴۰۰۰ ریال
۲- پرداختی کمک به آقای مسعودمنصوری راننده زندانی خط۲۴تاریخ۳/۱۲/۳۷ ۳۰۰۰ ریال
۳- پرداختی کمک به آقای عباس افشار راننده زندانی خط۳۱تاریخ۳/۱۲/۳۷ ۱۳۵۰ ریال
۴-پرداختی کمک به آقای فتح اله کنگرلوکمک راننده زندانی تاریخ ۳/۱۲/۳۷ ۱۳۸۰ ریال
۵-پرداختی کمک به آقای قلم خانی راننده زندانی خط۲۲تاریخ ۳/۱۲/۳۷ ۳۰۰۰ ریال
۶-کمک بوراث مرحوم علی کلانترتاریخ۱۸/۲/۳۸ ۶۵۱۹ ریال
۷- کمک بوراث مرحوم مصطفی پورمروت تاریخ ۱۸/۲/۳۸ ۶۴۹۹ ریال
۸- کمک بوراث مرحوم میرسوادسجادی تاریخ ۱۸/۲/۳۸ ۴۳۳۳ ریال
۹- کمک بوراث مرحوم حسین تقی زاده تاریخ ۱۸/۲/۳۸ ۲۱۶۶ ریال
۱۰- کمک بوراث مرحوم یوسف صحرانورد(معروف به افندی)تاریخ ۲۶ /۶/۳۸ ۱۲۶۹۱ ریال
۱۱- کمک بوراث مرحوم علی ولی(که یک نفروارث داشت) ۲۵۳۸ ریال
۱۲- کمک به آقای حبیب فراضی بلیط فروش سرپل تجریش که طبق گواهی پول آن سرقت شده بودتاریخ۲۶/۶/۳۸ ۱۲۷۰ریال ۱۳- کمک به آقای محمدحسین هوشمند راننده تاریخ ۱۶/۶/۳۸ ۲۱۲۵ریال
۱۴- کمک به خانوده آقای حسین عباسی نژاد راننده زندانی(۶نفرعائله)تاریخ ۶/۴/۳۹ ۶۰۰۰ ریال
۱۵- کمک به خانواده آقای عنایت اله شهامی راننده زندانی (۳نفر عائله)تاریخ۶/۴/۳۹ ۳۰۰۰ ریال
۱۶- کمک به خانواده آقای پطروس دانشورراننده زندانی(۲نفرعائله)تاریخ ۶/۴/۳۹ ۲۰۰۰ ریال
۱۷- کمک به خانواده آقای علی خبازی راننده زندانی(۳نفرعائله)تاریخ ۶/۴/۳۹ ۳۰۰۰ ریال
۱۸- کمک به خانواده آقای اسمعیل روحانی راننده زندانی(ا نفرعائله شاغل دربیمارستان)تاریخ ۶/۴/۳۹ ۱۰۰۰ ریال
۱۹- کمک به خانواده آقای علی غفاری راننده زندانی(۵نفرعائله)تاریخ ۶/۴/۳۹ ۵۰۰۰ ریال
۲۰- کمک به خانواده آقای حسین گنجه کمک راننده برای جبران خسارت تصادف که مشغول کاربود تاریخ۶/۴/۳۹ ۱۰۰۰ ریال
۲۱- کمک به آقای چیدانفربلیط فروش منطقه ۳ ۲۷۱۱ ریال
جمع کل کمک جمع شده ۷۴۵۶۲ ریال
دوستان وبرادران کارگراین بیلان سالی سندیکا میباشدکه هیئت مدیره باکمال دقت ومراقبت درآمد و هزینه راتحت نظرداشته ودرتقسیم کمک نیزانصاف وعدالت رارعایت کرده حتی کسی که دارای یکنفرعائله وآنهم شاغل بوده موردتوجه قرارداده که حداقل کمک بآن بشودبهمین لحاظ هم همانطوریکه ملاحظه فرمودیدفقط یکهزارریال کمک نموده است ودرتقسیم کمک تعدادعائله راموردتوجه قرارداده ودرمصرف هزینه نهایت صرفه جویی رانموده است ودرتمام مدت فعالیت دیناری ازصندوق سندیکا بهیچ عنوانی برداشت ننموده است واگراین دژکه نیرومندترین وحقیقی ترین مدافع کارگران است تقویت گردد خواهیددید که ازهرکس ودسته ای بیشتربفکربرادران کارگرخودبوده ودرگرفتاری وحتی مرگ پشتیبان کارگران گرفتار ونگهدارنده وسرپرست واقعی وارث برادران خود میباشدکه چشم ازجهان پوشیده وبدنیای ابدی رهسپارگردیده اند.
اسنادومدارک وفاکتورهاوصورت مجلس های مربوطه به درآمدوهزینه هادرپرونده مخصوص کمسیون مالی موجودبوده علاوه برآنکه درمجمع عمومی ارائه خواهدشداعضای سندیکاهروقت که مایل باشندمیتوانند درآمدوهزینه وکمکهای فوق الذکرراملاحظه نمایند.
خدمات سندیکا
هیئت مدیره سندیکا باپشتیبانی جدی کارگران عضوسندیکاوهمچنین پشتیبانی کلیه کارگران دراین مدت چندسال واندی خدمات گرانبهایی نموده است که بطورخلاصه بعنوان نمونه میتوان بمسائل زیرین اشاره نمود:
۱- درتاریخ تاسیس وشروع به فعالیت سندیکا قوانین کاروسازمان تامین اجتماعی بطورناقص درشرکت واحد اجرامیگردیدوبامبارزات پیگیرهیئت مدیره موفق شدکه قانون کاروسازمان بیمه های اجتماعی بحداکثرممکن اجراگردد.
۲- یکی ازمشکلات اساسی کارگران تعرفه سفیددرشرکت واحدبودکه این عمل صد درصد بضررکارگران تمام میگردیدوباکوشش ومبارزه هیئت مدیره تعرفه سفیدبکلی ازمیان برداشته شد.
۳- موضوع سوم اخراج برخلاف قانون کاربودبطوریکه هیچکس اطمینانی بکارفردای خوددرشرکت نداشت وهیئت مدیره موفق شد حتی الامکان ازاخراج کارگران جلوگیری نماید.
۴- موضوع دیگرانتخاب ناظرونماینده ازطرف سندیکادرسازمانهای بیمه های تامین اجتماعی کارگران بودکه این عمل انجام وفعلانیزنسبت به تعین نماینده دیگری بجانشین نماینده سابق که برکنارشده مشغول اقدام هستیم.
۵- هیئت مدیره باپشتیبانی دلیرانه کارگران موفق شده است دردونوبت نسبت باضافه دستمزدکلیه کارگران شرکت واحداعم ازراننده وکمک راننده وغیراقدام وموفق گردیده است.
۶- اقدامات مداوم دیگرهیت مدیره کوشش درآزادی برادران زندانی که بواسطه تصادف بازداشت شده بودندودراینمورد در دو جهت اقدام جدی نموده است ازیک جهت استخلاص کارگران وازطرف دیگرکمک مادی بخانوده آنان بوده که دربیلان مالی منعکس است.
۷- جلوگیری ازاخذ جرایم غیرقانونی کارگران یکی ازمسائل حادمبارزه بوده بخصوص جریمه شدن کمک رانندگان بعلت اینکه مسافرنیمه بلیط خودرادردست نداشت.
۸- دریافت دستمزد معوقه چهارروزه ایام اعیادوعزاداری که شرکت ازپرداخت آن خودداری مینمودیکی دیگرازاقدامات موثرهیئت مدیره باشد.
۹- موضوع شرکت تعاونی مصرف که فعلامنحل وپول پرداختی کارگران راکد مانده واز استردادآن تااین تاریخ خودداری شده است جزء برنامه ضروری وجدی هیئت مدیره است که نسبت به تصفیه آن واحقاق حق کارگران مشغول اقدام است.
۱۰-انتخاب وکلای مشاورحقوقی ودعاوی برای سندیکا ازمسائلی بوده که لازمه کمک به سندیکا وکارگران گرفتار بوده است ودراینموردنیزتوفیق حاصل کرده وموفق شده است شخصیت های برجسته ای بوکالت دعاوی ومشاورحقوقی سندیکاانتخاب وموافقت آنان رابرای خدمت به کارگران اتوبوس رانی جلب نماید.
۱۱-مهمترین مسئله حق عائله مندی کارگران بودکه نزدیک به دوسال بتاخیرافتاده است ودر موردحق عائله مندی چنان مبارزه راآغازنمودکه حتی منجرباخراج دسه جمعی هیئت مدیره و اعضای فعال سندیکا گردیدولی خوشبختانه طی مذاکرات واقدامات جامعی که بعمل آمدوحسن نیت عمیقی که درطرفین وجودداشت بکارخودبازگشتیم.
درخاتمه لازم به توضیح است که قسمتی ازخدمات مشعشعانه !! سندیکاسازان فعلی راذیلا باستحضاردوستان کارگرخودبرسانیم.
بیلان مالی واقدامات گذشته دسته جدیدساخته شده
هیئت موسس سابق که گردانندگان آن عده ای ازهمین آقایان سندیکاساز وسنددیکافروش بوده اند طی تقریباشش ماه که ازتاریخ ۲/۸/۳۶ الی۱۶/۱/۳۷ تنها بعنوان حق ورودی ازکارگران طبق دفاتر خودشان که اکنون نزدماست مبلغ ۴۰۱۴۰ ریال وصول نموده وتماماراخرج کرده ودیناری هم تحویل هیئت موسس بعدی نداده اند.ماذیلا اقلامی ازمخارج آنهاراکه مستخرج ازمدارک موجود خودشان است و اینک دردست ما موجودمی باشدبرای اطلاع وقضاوت افکارعمومی منتشرمی سازیم:
۱- دریافتی آقای باقرروغنی بعنوان مساعده ۸۶۰ ریال
۲- خریدیک بخاری ماژیک شف فرنگی که بخانه آقای روغنی برده شده واکنون هم درمنزلشان است ۲۷۰۰ ریال
۳- دریافتی آقای ناصرخدابخش بعنوان مساعد ۲۵۰۰ ریال
۴- دریافتی آقای فرخ اله نایب فرجی بابت مساعده وسه روزبیکاری ۱۱۱۰ ریال
۵- دریافتی آقای ناصرجدیدی بابت مساعده ۷۵۰ ریال
۶- دریافتی آقای ناصرجدیدی مجددا بابت چهارروزبیکاری ۵۶۰ ریال
۷- خریدلوازم تهیه چای ازقبیل قوری وکتری وغیره که بعدامعلوم نیست بخانه چه کسی برده شد
۵۴۰ ریال
۸- پول چای که هیئت موسس درسندیکاصرف کرده اند ۱۸۴۶۱ ریال
۹- خریدلوازم التحریربرای تقریباشش ماه فعالیت ۳۸۴۲ ریال
۱۰-پرداختی به ۲۷ نفردیگرازدوستان ورفقای اعضای هیئت موسس بعناوین مختلف ازقبیل بیکاری مساعده وام ۹۵۸۰ ریال
ضمن هزینه هائی که انجام داده اند دیناری بابت مخارج وکرایه محل پرداخت شده وهزینه های مزبورکلابوسیله تشکیلات مرکزی تامین گردیده است.
همچنین لازم بذکراست که علاوه برمبالغ دریافتی فوق درحدودسی هزارریال نیزدرچندین فقره بعنوان کمک به تصادفی ها وزندانیهاوفوت شدگان بدون تسلیم قبض وتنظیم هرنوع مدارک وصورت مجلس دریافت داشته که همه شاهدآنند.ومحل مخارج آنهانیزمعلوم نیست باتوجه بدو بیلان فوق وبررسی خدمات ماومقایسه آن باکارنامه این مدعیان پرهای وهوی ومنفعت طلب صداقت واصالت سندیکائی مابرای عموم برادران عزیزواضح وآشکارمی گردد.
درخاتمه ازعموم همکاران وکارگران اتوبوس رانی تهران وحومه دعوت می شودکه بمنظور استماع گذارش هیئت مدیره سندیکا درمجمع عمومی درتاریخ سه شنبه ۲۵/ ۴ /۴۱ درساعت ۸ صبح تشکیل می شودحضوربهم رسانند.

دبیرسندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران وحومه
یوسف ساروخانیان