سرخط خبرها
خانه / کارگران / ازنیشکر هفت تپه چه خبر؟
ازنیشکر هفت تپه چه خبر؟

ازنیشکر هفت تپه چه خبر؟

متنی که توسط جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه تهیه شده است:

صبح روزپنج شنبه کارگران بخش صنعت نیشکرهفت تپه دراعتراض به پرداخت نشدن سه ماه معوقات مزدی دست به اعتصاب زدندکه مدیربخش صنعت فرشیدمومن غریب به کارگران پیشنهاد پرداخت مساعده رادادندوگفتند که فعلا بدلیل مشکل مالی کارفرما توان پرداخت حقوق رانداردکه طرح ازطرف کارگران موردموافقت قرارنگرفت وتا پایان روزکاری کارگران دراعتصاب بودند.

اقدامات قائم مقام مدیریت نیشکرکه همانند مدیریت چسب هل قانونی سوای قانون کاربرای خودش درمغزش ترسیم کرده ومدام اعلام میکند که شرکت خصوصی است ایشان به ایین نامه انضباط کاراعتقادی نداردوکمیته انضباط کارتحت سلطه ایشانست .لازم است بازرسان اداره کاراستان خوزستان وشهرستان شوش هماننداداره کل کاراستان اذربایجان عمل کرده ومانع برخورد فله ای باکارگران شوند.نصب دوربین های متعدددرسطح شرکت وحضورمدام نیروهای انتظامی ازشرکت نیشکریک پادگان به تمام معنا تبدیل کرده است که دراین خصوص حفاظت اطلاعات وبازرسی نیروی انتظامی وشورای تامین شهرستان شوش بایددراین خصوص به پرسنل توضیح دهند تاکارگران تکلیف خودرابدانند اگرشرکت به نهادی نظامی واگذارشده بجای لباس کاری که چندساله داده نشده پرسنل لباس نظامی بپوشند وبجای گروه شغلی درجه دریافت کنند.دلیل نداردتا دونفرکارگردرسطح شرکت اعتراضی میکنند نیروی انتظامی بلافاصله واردشرکت شودتا رعب ووحشت بوجودبیارندگویی که نیروی انتظامی تحت فرمان مدیریت شرکت است که این اقدامات درشان نیروی انتظامی نیست .

کارگران ثابت کردند ازپرونده سازی.اخراج.تهدیدوتعهد وغیره… وبرای معیشت خانواده درمقابل اقدامات فراقانونی وحراستی وامنیتی هراسی ندارند ومتحدانه ازمعیشت ونان زن وبچه خود دفاع میکنند.کارگران ازمسئولین امنیتی.انتظامی وقضایی که برای بیش از۷۰ کارگرزحمتکش این شرکت پرونده سازی کردند سوال دارند: چرادرچندروزگذشته که اعتراضی صورت نگرفت حق وحقوق پرسنل پرداخت نشد؟ چرا بجای پرداخت مطالبات پرسنل دراین چندروزبازبصورت فله ای تعدادی دیگرازکارگران ازکاراخراج.تعلیق وبه کمیته انضباطی کشیده شدند؟ اخیراکارفرما سعی داردازطریق کمیته انضباطی اقدامات ذکرشده راقانونی کندکمیته انضباطی که هیچگونه.استقلالی نداردوحکم چماق رابرای کارفرما درمقابل کارگران بازی میکند.متاسفانه بدلایلی که مسئولین مربوطه شهرستانی واستانی ودولت روحانی وسازمان خصوصی سازی بایدپاسخگوباشند همه درقبال اقدامات کارفرما سکوت کردندگویی کارگران این شرکت شهروند ایرانی نیستند ماهم ملت مظلوم نیشکرهفت تپه هستیم لطفا مارااگر قابل میدونید درک کنید. وسیعلوا الذین ظلمو ائ منقلب ینقلبون

جمعی از کارگران نیشکر هفت تپه