سرخط خبرها
خانه / معلمان / اعتراضات معلمان برای توسعه کشور است نه برای حب دنیاونفس خود.
اعتراضات معلمان برای توسعه کشور است نه برای حب دنیاونفس خود.

اعتراضات معلمان برای توسعه کشور است نه برای حب دنیاونفس خود.

محمد مردانی، معلم/ ارومیه

بررسی های اجمالی درردوبدل شدن سخنان درمحیط های مجازی فرهنگیان نشان ازادب خاص دارد واخلاص وپاکی فرهنگی موج می زند.

معمولا دربحث هاروح فلسفی معلم درانعطاف پذیری وتسلیم سخن حق شدن نمایان می گردد.

سخنان ارایه شده به مسولین نه ازباب کینه بلکه ازباب پیشنهادعملی واصراربه آن به خاطرارج نهادن به چشم اندازتربیت نسل های آینده کشورمی باشد.

مطالبات فرهنگیان کاملاشفاف وروشن می باشدآنهاآموزش وپرورش امروزی رایک آموزش وپرورش متناسب جمهوری اسلامی ایران نمی دانند و خواهان پیشرفت وتوسعه آن به عنوان ضامن توسعه کشورمی باشند.

روشن عرض نمایم معلمان به خاطرهوش سرشارکه دارندبراحتی می توانندبااختیارنمودن شغل دوم خلاناشی ازتفاوت درآمدی نسبت به سایرکارمندان راپرنمایند.ولی معلم آگاه وبصیربه این مساله واقف است که ناخودآگاه معلمی به شغل فرعی تبدیل می گرددوتربیت نسل انقلاب به خطرمی افتد.

 

یکی ازاصلی ترین نمودحرکت های فرهنگیان شاخصه اتحادبین اقوام اصیل ایرانی وتعامل آن هاست که مشاهده می گرددباهم تعامل احترام آمیزدارندکه این اتحادمی تواند برای سایرافراد و اقشار جامعه الگوباشد.

دردودغدغه وهدف مشترک فرهنگیان اداری واساتیدایران می تواند موجبات پایه گذاری یک اتحادتاثیرگذارمثبت درگزینش مسولین وارزیابی عملکردآنهاایجادنماید. متاسفانه به علت مواجهه بابی عدالتی، دراوان تشکیل اتحادیه بامساله اعتراض عمومی به ظلم به معلم مواجه می شویم ونظام تمایلی به رسمیت شناختن اتحادیه نشان نمی دهددرصورتی که اگراین دوره رابگذرانیم دردوره های بعدی اتحادیه معلمان کشورنقش بدیلی درتوسعه کشورخواهدداشت.

همین جالازم هست ازرییس جمهورمحترم دعوت نمایم تشکیلات اتحادیه فرهنگیان ایران رابه رسمیت بشناسندتاکشورماهم صاحب چنین نهادتاثیرگذاری دررشدجامعه باشد.

رییس محترم شورای امنیت ملی کشورجناب آقای روحانی ،شما که به خاطراعتراض آرام وفرهنگی فرهنگیان راموردافاضات قرارداده و مطالبات آنها راکه توسط رهبرمعظم انقلاب هم تاییدشده است، طبیعی دانستید، هرچه سریعتراقدامی در کوتاه مدت در جهت حقوق، حق مسکن وخوراک برابرباسایرکارمندان برای فرهنگیان به عمل آورید.

ماهدف اصلی مان استعفایااستیضاح وزیرمحترم آموزش وپرورش نمی باشدبیشترازاین متعجبم موقعی که قانون خدمات کشوری وقانون هماهنگ حقوق تصویب می شدچرارییس هیات وزیران ووزیرآموزش وپرورش به آن ازاین لحاظ که به ادارات اجازه حقوق تافاصله هفت برابری- به شرط درآمد -داده شده است اعتراض ننموده اندوعمدی یاسهوی آموزش وپرورش نادیده گرفته شد.

جناب رییس جمهوربیشترین دغدغه فرهنگیان نگرش مصرفی شما وسایرمسولین به این دستگاه است که بایدبه شکل سرمایه گذاری طولانی مدت به آن نگاه کنید.وحل مشکلات وخلاهای آن راباپشتوانه چنین نگرشی حل نمایید.

متاسفانه به علت عدم توجه مستمر،آموزش وپرورش ایران فاصله ی عمیقی با سایرکشورها دارد. برای داشتن فرهنگی متعالی دراین بخش به سرمایه گذاری صدبرابری کنونی نیاز هست چراکه دشمن قسم خورده ی مان آمریکادرحال حاضربه نسبت جمعیت به همین میزان سرمایه گذاری می کندونتایج درخشانی عایدکشورخودمی نماید.چشم اندازتوسعه همه جانبه فقط گذرازتوسعه آموزش وپرورش می باشدگره اول راباافزایش بودجه وبرنامه ریزی ومدیریت قوی دراین بخش شروع کنید و راه آن هم ازطریق ایجادشعبات واریزبخشی ازدرآمدکلیه وزارت خانه های پردرآمدبه عنوان عوارض به این دستگاه می باشد.

اگرمی خواهیدمیوه چشم اندازهزارووچهارصدوبیست وچهاربرنامه بیست ساله دوم توسعه رابچینیدسیل سرمایه ومدیریت رابه سوی دستگاه آموزش وپرورش گسیل نمایید.

درنهایت درجمع بندی عرض نمایم معلمان وفرهنگیان بطورکل بیش ازحقوق خودبه پایین بودن کیفیت آموزش وپرورش اعتراض دارندونابرابری حقوق خودرایکی ازاین عوامل می دانندواین یعنی پتانسیل فرهنگی بالای فرهنگیان ایران اسلامی جهت سرمایه گذاری بیشتربرای حصول نتیجه توسعه همه جانبه کشور.

ان شاالله

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاه

مردانی-ارومیه