سرخط خبرها
خانه / کارگران / الگو/ استاندارد/ قالب های بین المللی در حمایت از کارگران مهاجر
الگو/ استاندارد/ قالب های بین المللی در حمایت از کارگران مهاجر

الگو/ استاندارد/ قالب های بین المللی در حمایت از کارگران مهاجر

واگرداننده: بیتا بنی

از: سامانه‌یِ رسمی‌ِ سازمانِ بین‌المللیِ کار

کمبود حمایت از حق وحقوق کارگران مهاجر می تواند بر حمایت از حق و حقوق تمامی کارگران تاثیرگزار باشد. بسیاری از الگوهای بین المللی کار که در سال های گذشته جهت حفظ کرامت و حقوق کارگران مهاجر در کنفرانس بین المللی کار سازمان بین المللی کار (سازمان بین‌المللی کار ILO یکی از موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است که به امور مربوط به کار و کارگران می‌پردازد.) به تصویب رسیدند، از اهمیت بسیار بالایی برخورداراند. در اصل، تمامی الگوهای بین المللی کار، برای کارگران مهاجر نیز قابل اجرا می باشد، مگر در برخی موارد از پیش مطرح شده. این الگوها شامل هشت قرارداد حقوق اساسی سازمان بین المللی کار، که در اعلامیه سال 1998 این سازمان در مورد اصول و حقوق بنیادین کار مشخص شده است می باشد؛ الگو های پایه وهمگانی چون حفاظت از پرداختن دستمزد و ایمنی و بهداشت حرفه ای در کنار قراردادهای مربوط به بازرسی کار، سیاست های استخدامی و مشاوره سه جانبه؛ دیگر سندهای حمایتی چون مقررات ویژه کارگران مهاجر از جمله قرارداد استخدام آژانس های خصوصی، 1997 (شماره 181)، قرار داد کارگران داخلی، 2011 (شماره 189) و سند امنیت اجتماعی است.سازمان بین المللی کار از آغاز به خود جهت حفاظت از “منافع کارگران شاغل در کشورهای دیگر ” نیز کوشیده است (ILO قانون اساسی، سال 1919، مقدمه)، و تا به امروز پیشگام توسعه الگوهای اجرایی ویژه بین المللی برای مهاجرت نیروی کار و حمایت از کارگران مهاجر بوده است؛ این سازمان درسال های 1949 و 1975، دو قرار داد دیگردر بر دارنده توصیه های غیر الزام آور را به رسمیت شناخت.سندهای ویژه مهاجرت ILOقرارداد مهاجرت برای استخدام (تجدید نظر)، 1949 (شماره 97)

توصیه نامه مهاجرت برای استخدام (تجدید نظر)، 1949 (شماره 86)

قرار داد کارگران مهاجر (مقررات تکمیلی) ، 1975 (شماره 143)

توصیه نامه کارگران مهاجر، 1975 (شماره 151)

4 قرارداد و توصیه نامه ای هستند که کمیته ILO در سال 1999، گزارشی از عملکرد کارشناسان اجرایی آن ها تهیه کرده و آن را در87 کنفرانس بین المللی کار ارائه داده است. همچنین مشاهدات کمیته ILO در باره اجرای قراردادهای شماره 97 و 143، در اختیار کشور های عضو این سازمان قرار گرفت.علاوه بر الگوهای بین المللی کار، کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها از حمایت نه سند بین المللی حقوق بشر سازمان ملل متحد، که شامل همه افراد صرف نظر از ملیت آن ها می باشد، بر خوردارند. یکی از این سند ها قرارداد بین المللی حمایت از حقوق تمام کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنها است ، که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1990 تصویب شد و در سال 2003 به اجرا در آمد. این قرارداد مکمل چهار سند ILO درباره کارگران مهاجراست اگرچه در آن مسائل مربوط به نیروی کار در سطحی گسترده تر مورد بررسی قرار گرفته است. این قرار داد همچنین به عملکرد کمیته کارگران مهاجر، که مسئول نظارت بر برنامه های اجرایی در راستای قراردادهای حمایت از کارگران مهاجر، توسط کشورهای عضو سازمان ILO هستند، رسمیت می بخشد. نماینده گان سازمان بین المللی کار، به عنوان مشاوره، در جلسات این کمیته حضور دارند. در سازمان ملل متحد مکانیسم های دیگری مربوط به حفاظت از کارگران مهاجر وجود دارد ، از جمله آنها حکم ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر مهاجران در هر کشور است.