سرخط خبرها
خانه / معلمان / بیانیه کانون صنفی معلمان استان البرز
بیانیه کانون صنفی معلمان استان البرز

بیانیه کانون صنفی معلمان استان البرز

بنام خداوند جان و خرد

همكاران شريف وگرامى،فرهنگيان استان البرز، بدنبال چندين تجمع ارزشمندوباشكوه معلمان درسراسركشور وتحريم خودجوش كلاسهادراخرين ماههاى سال ٩٣ونيزتجمعات ١٩ارديبهشت و٣١تيرماه متاسفانه شاهدسلسله اى ازبرخوردهاى بى سرانجام وبى منطق ازطرف نيروهاى انتظامي امنيتى بافعالين واعضاى تشكلهاى صنفى فرهنگيان سراسركشوربوديم.احضاروتهدید وبازداشت اقايان على اكبرباغانى،اسماعيل عبدى،محمودبهشتى،مهدى بهلولى ونيكنژاد،ازجمله ى اقدامات وبرخوردهاى نيروهاى امنيتى بويژه دراستانهاى تهران والبرزبافعالان واعضاى تشكلهاى صنفى بود.همچنين تمديدحكم بازداشت همكارارجمندوگرامى اقاى رسول بداقی،اقدام ديگريست كه باهيچ منطق وخرد و مبنا و اصل حقوقى قابل توجيه نبوده وبى ترديداين حكم بويژه ازجانب فرهنگيان سراسركشورمحكوم بوده وخواهان ازادى فورى وبى قيد و شرط اقاى رسول بداقی وسايرهمكاران گرامى ميباشند.
همكاران گرامى، اين تهدیدها و بازداشتهادرحالى صورت ميگيردكه ماهمچنان ازتبعيض رنج ميبريم،دستمزد و حقوق معلمان كمترين تناسبى باتورم اعلام شده رسمى ازطرف دولت ندارد.بسيارى ازفرزندان ايران زمين تحت عنوان كودكان كار، به حال خود رهاشده،ضمن محروميت ازتحصيل دربسيارى ازموارد مورد سوء استفاده ازطرف افراد سودجو قرارميگيرند.مدارس كهنه وفرسوده بويژه دراستانهاومناطق دورافتاده جان فرزندان ماراتهديدميكند.طرح رتبه بندى فرهنگيان نه تنهاازطرح وعده داده شده ى أوليه فاصله داردبلكه شكل اجرايى آن به گونه اى است كه بسيارى ازهمكاران گرامى راشامل نميگردد.و البته دردهاوتبعيضهاى بسياركه سالهاست از آنها رنج ميبريم. ما معلمان استان البرز، يكبارديگر همراه وهمصدا با ساير همكاران خود درسراسركشور، بنابه دعوت شوراى هماهنگى فرهنگيان،باتجمع درمقابل ادارات كل اموزش وپرورش درروزشانزدهم مهرماه بمناسبت روزجهانى معلم،فريادميزنيم كه،تهدید و بازداشت وزندان هرگزقادرنيست مارا ازپيگيرى مطالبات بحق خودمنصرف نمايد.فريادزنيم نه.نه به تبعيض، نه به نابرابرى، نه به تهدید واحضار، نه به زندان وسركوب، نه به سكوت وتسليم، فريادزنيم آرى،آری به اتحادوهمدلى، آری به تحصيل رايگان، آری به عدالت ومبارزه، آری به اميدو آزادی.

كانون صنفى معلمان استان البرز