سرخط خبرها
خانه / دانلود قوانین

دانلود قوانین

کاربران ارجمند در این صفحه می توانید فایل قوانین مورد نیاز خود را دانلود فرمایید.
 
برای شروع دانلود روی متن مورد نظر کلیک کنید.
 
لازم به ذکر است که این صفحه به روزرسانی می شود.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

 قانون حمایت از خانواده (جدید)

 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

کتاب قانون مدنی ایران

اسناد اصلی بین المللی حقوق بشری و نهاد های ناظر بر آنها
در مجموع 9 معاهده اصلی بین المللی حقوق بشری موجود است. هر یک از این معاهدات کمیته ای از کارشناسان تشکیل داده اند تا بر نحوه اجرای مفاد آن از سوی کشورهای ملحق به آن معاهده نظارت کنند. نهاد ناظر در مورد دو پروتکل اختیاری میثاق حقوق مدنی و سیاسی، شورای حقوق بشر است. به برخی از این معاهدات پروتکل های اختیاری ضمیمه شده است.
تاریخ عنوان
21 دسامبر 1965 کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی *
16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی *
16 دسامبر 1966 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی *
18 دسامبر 1979 کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان *
10 دسامبر 1984 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی (1984) **
20 نوامبر 1989 کنوانسیون حقوق کودک *
18 دسامبر 1990 کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان
  كنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی‌اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری 
(لینک دانلود ندارد)
13 دسامبر 2006 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت
تاریخ عنوان
16 دسامبر 1966 پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی *
15 دسامبر 1989 دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ ***
10 دسامبر 1999 پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ***
25 می 2000 مقاوله نامه اختیاری میثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ ***
25 می 2000 مقاوله نامه (پروتکل) اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه نگاری کودک ***
18 دسامبر 2002 پروتكل اختیاری كنوانسیون ضد شكنجه و سایر مجازات یا رفتار بیرحمانه ، غیرانسانی یا تحقیر آمیز
13 دسامبر 2006 پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ******
کنفرانس حهانی درباره حقوق بشر و اجلاس هزاره
   – اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین *
   – اعلامیه هزاره ملل متحد
حقوق مردم بومی و اقلیت ها
   – اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی
   – اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی (کتابچه مصور)
منع تبعیض
   – کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی *   (تاریخ الحاق ایران: 1968/8/29)
   – كنوانسیون عدم تبعیض در آموزش و پرورش
   – پروتکل ایجاد کمیسیون آشتی ومیانجیگری، مسئول تلاش برای حل هراختلاف که ممکن است بین کشورهای طرف کنوانسیون مبارزه با تبعیض درآموزش ایجاد شود
   – اعلامیه حذف تمامی‌اشكال تعصب و تبعیض برمبنای دین یا عقیده
   – کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید ****   (تاریخ الحاق ایران: 1985/5/17)
   – کنوانسیون بین المللی علیه آپارتاید در ورزش (لینک دانلود ندارد)  (تاریخ الحاق ایران: 1988/1/12)
   – ترجمه نشریه ای با عنوان “کنفرانس جهانی علیه نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ستیزی و عدم بردباری های مربوطه / دوربان ، افریقای جنوبی 31 آگوست- 7 سپتامبر 2001” در کتابخانه موجود است. (لینک دانلود ندارد)
حقوق زنان
   – کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان *
   – پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان ***
   – اعلامیه حذف خشونت علیه زنان اعلام شده در قطعنامه 104/48 مورخ 20 دسامبر 1993 مجمع عمومی
   – اعلامیه حمایت از زنان و كودكان در شرایط اضطراری و مناقشه مسلحانه اعلام شده در قطعنامه (29) 3318 مورخ 14 دسامبر 1974
حقوق کودکان
   – پیمان نامه حقوق کودک   (تاریخ الحاق ایران: 1994/8/12)
   – پروتكل الحاقی پیمان‌نامه حقوق كودك درباره خرید و فروش كودكان، خودفروشی كودكان و هرزه‌نگاری كودكان *****
   – پروتكل الحاقی به پیمان‌نامه حقوق كودك درباره بكارگیری كودكان در مناقشات مسلحانه *****
   – اعلامیه جهانی حقوق کودک *
   – ما کودکان: مروری بر پیگیری اجلاس جهانی سران برای کودکان در پایان یک دهه. گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد (لینک دانلود ندارد)
حقوق افراد سالمند
   – اصول ملل متحد برای سالمندان
   – طرح بین المللی اقدام در مورد سالخوردگی  و اصول ملل متحد برای اشخاص سالمند
حقوق افراد دارای معلولیت
حقوق بشر در اجرای عدالت : صیانت از افراد تحت بازداشت یا زندانی
   – حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان
   – اصول اساسی برای رفتار با زندانیان
   – مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شكل از بازداشت یا حبس
   – مقررات سازمان ملل متحد برای حمایت از نوجوانانی كه از آزادی خود محروم شده‌اند
   – اعلامیه حمایت از كلیه اشخاص در برابر شكنجه و سایر رفتار یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز.
   – کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی (1984) **
   – اصول اخلاق پزشكی مربوط به نقش پرسنل بهداشتی،‌ به ویژه پزشكان، در حمایت از زندانیان و بازداشت شدگان در برابر شكنجه و سایر مجازات یا رفتار بی رحمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز
   – اصول درباره تحقیق و جمع‌آوری سند موثر شكنجه و سایر مجازات یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز
   – تدابیری برای تضمین حمایت از حقوق محكومان به مرگ
   – نظامنامه رفتار مأموران نیروی انتظامی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد
   – اصول اساسی استفاده از زور و سلاح های گرم توسط مأموران نیروی انتظامی مصوب هشتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلّفان هاوانا، كوبا- 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990
   – حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر حبسی (قواعد توكیو) مصوب مجمع عمومی
   – حداقل قواعد معیار سازمان ملل متحد برای اجرای عدالت نوجوان (قواعد پكن) مصوب مجمع عمومی
   – راهنمای عمل درباره كودكان در نظام عدالت جزایی توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
   – راهنمای سازمان ملل متحد برای پیشگیری ازبزهکاری نوجوان (راهنمای ریاض) مصوب واعلان مجمع عمومی
   – اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوءاستفاده از قدرت مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد
   – اصول اساسی درباره استقلال قوه قضائیه مصوب هفتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان منعقد در میلان از تاریخ 26 اوت تا 6 سپتامبر 1985 و تأیید مجمع عمومی
   – اصول اساسی درباره نقش حقوقدانان مصوب هشتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – كوبا 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990
   – راهنما درباره نقش دادستان ها مصوب هشتمین كنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان هاوانا – كوبا 27 اوت تا 7 سپتامبر 1990
   – اصول پیشگیری و تحقیق مؤثر راجع به اعدام های خارج از حیطه قانون، خودسرانه و اختصاری توصیه شورای اقتصادی و اجتماعی
   – اعلامیه حمایت از كلیه اشخاص ناپدید شده اجباری مصوب مجمع عمومی
   – اصول و رهنمودهای اساسی درباره حق دادخواهی و جبران خسارت برای قربانیان موارد نقض فاحش قانون بین‌المللی حقوق بشر و نقص شدید قانون بین‌المللی بشر دوستانه
   – كنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمامی‌اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری
   – پروتكل اختیاری مربوط به كنوانسیون علیه شكنجه و سایر مجازات‌ یا رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیر‌آمیز مصوب 18 دسامبر 2002 پنجاه و هفتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قطعنامه A/RES/57/199
رفاه اجتماعی، پیشرفت و توسعه
   – اعلامیه جهانی ریشه كنی گرسنگی و سوءتغذیه
   – اعلامیه جهانی درباره تنوع فرهنگی
ازدواج
آزادی احتماعات
بردگی، اعمال مشابه بردگی و کار اجباری
   – کنوانسیون تکمیلی درباره الغای بردگی و خرید و فروش و ترتیبات و عملیات مشابه بردگی (لینک دانلود ندارد)   (تاریخ الحاق ایران: 1959/12/30)
حقوق مهاجران
ملیت، بی تابعیتی، پناهندگی سیاسی و پناهندگی
   – کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان *    (تاریخ الحاق ایران: 1976/10/26)
   – پروتکل مربوط به وضع پناهندگان *    (تاریخ الحاق ایران: 1976/7/28)
جرائم جنگی و جرائم بر ضد بشریت شامل نسل کشی
   – کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت کشتار گروهی *   (تاریخ الحاق ایران: 1956/8/14)
   – اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم
حقوق بشردوستانه #
   – قرارداد ژنو راجع به معامله با اسیران جنگی
   – قرارداد ژنو راجع به حمایت افراد کشوری در زمان جنگ
   – پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مورخ 12 اوت 1949
   – پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو مصوب 12 اوت 1949 در خصوص خمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی
کنفرانس های جهانی
   – اعلامیه کنفرانس بین المللی حقوق بشر تهران *
   – بیانیه ریو پیرامون محیط زیست و توسعه *
   – اعلامیه کنفرانس جهانی تغذیه , رم *
   – اعلامیه کنفرانس توسعه اجتماعی ، کپنهاک *
   – اعلامیه کنفرانس جهانی زن، پکن *
   – اعلامیه کنفرانس جهانی اسکان بشر، استانبول *

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

در فیسبوک به ما بپیوندید

bigtheme