سرخط خبرها
خانه / کارگران / فقر و وجدان های خواب آلوده
فقر و وجدان های خواب آلوده

فقر و وجدان های خواب آلوده

اسیه سپهری /فعال مدنی

دو چیز در عالم بی صداست؛
مرگ فقیر و ننگ غنی

دنیای امروزمان پر است از سودجوئی، با در و دیوارهایی خوگرفته به تبلیغات.
تبلیغاتی سرمایه پرست و ثروتمند گزین برای گروهی از ما بهتران. با حساب هایی که از بس درون آن انباشته اند مغز صاحبانشان از سنگینی ارقام ناخواندنی، سووت میکشد. و در کنار ایشان، آدمیانی که به خواب هم نمی بینند لقمه نانی را آغشته ناشده به خون و اضطراب. در این روزگار است که به حق گفته اند لقمه نانی به سوی آشیان آوردن کم از پهلوانی نیست؛
حال در چنین زمانه ای سخن از دین و ایمان به میان کشیدن، چه سخن سنگین و گزاف گونه ایست. که به قول رسول همین اسلام و مولای همین مسلمین؛ « اگر فقر از دری وارد شود، ایمان از در دیگری خارج خواهد شد»و فقر را همسایه دیوار به دیوار کفر خوانده اند.
فقر حنجره آدمی را چنان میفشارد که مجبور است از غم نان کودکان خود، خواب بر خویش حرام کرده و به کوی و برزن برود. عزّت خویش فرو گذارده و  دست دراز کند رو به خلایق. و یا حتی بالاجبار دست به کارهایی که غیرقانونی اعلام شده! بزند. همچون برخی نان آوران هرمزگان که در پی لقمه نانی دل به دریا میزنند تا اگر از دزدان دریایی یا گلوله های مبارزین با قاچاق جان به در برند، شاید بتوانند برای مدتی هرچند اندک سفره های خالیشان را با چیزی بجز نان خشک آذین کنند. و یا همچون کولبرانی کودک و پیر و جوان در پی لقمه ای شرافت. کولبرانی کوه بر دوش با سینه ای آکنده از درد و هر لحظه منتظر نشستن گلوله ای بر پیشانی، و…
این از شکم سیری ایشان نیست و نه از سودجویی. و نه حتی از بی ایمانی و …
همه اینها از نداشتن است و از شدت سیلی فقر و از رنجِ دیدن چهره پژمرده کودکان خویش!!! که چشم بر دستان خالی پدر دوخته اند.
او برای روز قیامت! در برابر پرسشگرانش پاسخی دارد چرا که تامین غذا برای خانواده را، همین دین مصداق عبادت دانسته است. جوابی دندان شکن و محکم.
اما ما بخاطر سکوتمان در برابر ظلم، و پررنگ تر شدن هر روزهٔ چهرهٔ فقر بر رخسار هموطنان مان، چه جوابی خواهیم داشت؟!!!