سرخط خبرها
خانه / کارگران / مظفر صالح نیا و هاشم رستمی به طور موقت آزاد شدند
مظفر صالح نیا و هاشم رستمی  به طور موقت آزاد شدند

مظفر صالح نیا و هاشم رستمی به طور موقت آزاد شدند

شنبه 19 تیر 1395 مظفر صالح نیا عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و هاشم رستمی فعال کارگری با سپردن وثیقه 50 میلیون تومانی برای هر یک، به طور موقت از زندان سنندج آزاد شدند. اتهام مظفر صالح نیا، فعالیتهای کارگری و عضویت درتشکل به زعم دستگاه قضائی غیر قانونی اتحادیه آزاد کارگران ایران و اتهام هاشم رستمی نیز فعالیتهای کارگری اعلام گردیده است.

اتهامات وارده به این فعالین و گرو گرفتن وثیقه ها تا زمان محاکمه و تعیین تکلیف آنان توسط دستگاه قضائی، به وضوح آشکار است که هدفی غیر از ایجاد رعب و وحشت به منظور ممانعت از گسترش بیشتر از پیش اعتراضات حق طلبانه کارگران، معلمان و بخشهای معترض دیگر جامعه را دنبال نمی کند. فعالیت در تشکلهای کارگری و از جمله اتحادیه آزاد کارگران با هدف دفاع از حقوق انسانی و برای تغییر شرایط زندگی با دستمزد چهار برابر زیر خط فقرغیر قانونی و سزاوار تعقیب، زندان و غیره است، اما زیر چتر همین قانون دزدیهای هزاران میلیاردی و چپاول افسار گسیخته انجام می گیرد و باز هم مطابق همان قانون حقوقها و پاداشهای صدها میلیون تومانی به بی خاصیت ترین افراد تحت عنوان مدیران و غیره پرداخت می گردد.

 اتحادیه آزاد کارگران ایران آزادی موقت مظفر صالح نیا و هاشم رستمی را به خانواده ها و دوستان آنان و همه کارگران مبارز تبریک می گوید و برای حذف این اتهامات پوچ و بی اساس از پرونده های این فعالین با جدید مبارزه خواهد کرد. همچنین از همه کارگران، معلمان و مزدبگیران و تشکلها و نهادها و سازمانهای مدافع حقوق انسانی و کلیه مزدبگیران در سطح داخلی و بین المللی می خواهد با تمام توان به این رویکرد تاکنونی دستگاههای قضائی نسبت به بکارگیری اتهامات امنیتی و بی ربط با فعالیتهای حق طلبانه انسانها، به قصد سرکوب و منکوب کردن بخشهای به ستوه آمده جامعه بخصوص کارگران، معلمان و مزدبگیران اعتراض کنند

اتحادیه آزاد کارگران ایران

19 تیر 95