سرخط خبرها
خانه / معلمان / نقش زنان در عرصه حیات اجتماعی ایران
نقش زنان در عرصه حیات اجتماعی ایران

نقش زنان در عرصه حیات اجتماعی ایران

شیرین نیک سیرت

تا قبل از انقلاب صنعتی، زن بنا به مقتضیات فرهنگ حاکم بر جوامع، درحاشیه تحولات قرار داشت . انقلاب صنعتی ورواج اندیشه های برابری زن ومرد در اروپا، سراغاز اصلاحات اجتماعی وسبب دگرگونی قوانین ناعادلانه گشت .
همچنین گسترش نظرات اجتماعی وبینش های فلسفی وظهور جنبشهای سیاسی که بوسیله زنان یا الهام گرفته از آنان بود، سبب تمرکز بر تهدید نابرابری جنسیتی ودر نتیجه پیشبرد حقوق وعلایق زنان ودرنهایت پیدایش فمینیسم در ابتدای قرن 19 گردید .

در ایران تا قبل از نهضت مشروطه حضور زنان در مسایل سیاسی واجتماعی بسیار کم رنگ وقابل مقایسه بامردان نبود، جز موارد معدودی مثل اعتراض زنان به واگذاری امتیاز توتون وتنباکو به تالبوت انگلیسی بنا به فتوای ایت الله میرزا حسن شیرازی ویا اعتراض انان به افزایش نرخ نان در دوره مظفر الدین شاه قاجار .

نهضت مشروطه سر اغاز تازه ای برای حضور زن در عرصه فعالیتهای اجتماعی محسوب گردید. حضور فعال زنان در کنار مردان در مهاجرتهای صغری وکبری به شهر ری وقم بسیار چشمگیر بود.
همچنین در دوران استبداد صغیر پس از جریان به توپ بستن مجلس بدستور محمدعلیشاه زنان با کمکهای مالی وحتی مسلحانه در محافظت از مشروطه ی نوپا نقش عمده ایفا نمودند.

در جنگ جهانی اول فعالان زن اخبار جبهه هارامنتشر میکردند وبه مقایسه خود با موقعیت زنان اروپایی می پرداختند.

در عصر پهلوی بدلیل فقدان جامعه مدنی ومخالفت مردان ایرانی زنان مثل سابق آنچنان که باید نتوانستند در عرصه ی فعالیتهای اجتماعی نقش ایفا کنند. رضا شاه هر چند اقدامات واصلاحات زیادی انجام داداز جمله گسترش تاسیس مراکز تربیت آموزگار، اما هیچیک حاصل رشد وتکامل اجتماعی زنان ومردان ودر نتیجه مبارزات وتمایلات عمیق مردم نبود.

در زمان پسرش محمدرضا با تصویب اصول ششگانه یا انقلاب سفید برای اولین بار در ایران به زنان حق رای داده شد همچنین ایجاد مراکز سپاهی دانش وبهداشت سبب افرایش حضور زنان در عرصه ی فعالیتهای فرهنگی کشور گردید .

در جریان انقلاب اسلامی نقش پر رنگ زنان در پیروزی انقلاب اشکار گردید و پس از پیروزی انقلاب نیز بتدریج شاهد بودیم که چگونه نیروی سیاسی اجتماعی زنان از قوه به فعل در امده است .
جنگ تحمیلی ونقش ارزنده زنان همپای مردان در 8 سال دفاع مقدس واقعیت ملموس دیگریست که باید بدان اعتراف داشت.

بعد از جنگ کم کم با تشکیل نهادهایی مثل نهاد امور زنان در ریاست جمهوری که وظیفه آنها مشاوره دادن به رییس قوه مجریه در امور زنان بود وحضور زنان دردسته ها ونهادهای رسمی کشور، نقش زنان پررنگ تر از گذشته گردید .

در دولت اصلاح طلب اقای خاتمی افزایش چشمگیر نرخ رشد تعداد مدیران ،قانونگذاران وکارکنان عالی رتبه زن را شاهد بودیم .
در دوران 8 ساله دولت اصلاحات هر چند شاهد شکل گیری حرکتها وتجمعاتی از ناحیه زنان بودیم اما علی الرغم این رشد کمی کیفیت حضور زنان دراین دوره بدلایلی چون موانع حقوقی ودیدگاهی چندان تغییری پیدا نکرد .و بتدریج طی این سالها فضا برای فعالیت بیشترزنان فراهم شد هر چند تا پایان دوران اصلاحات تغییرات بنیادین نداشتیم .

پس از یه دوره سکوت همزمان با روی کار امدن دولت اقای روحانی، ایجاد فضای نسبتا باز سیاسی زنان بخصوص زنان فرهنگی نیز همانند مردان بار دیگر فرصت ظهور پیدا کردند . تجمعات فرهنگیان زمستان 93 تا تیر ماه 94 دوران اوج این فعالیتها برای احقاق حقوق پایمال شده از جمله رسیدگی به وضع معیشت وباز گرداندن شان ومنزلت واقعی فرهنگیان بود

با مرور نقش زنان در گذشته وبررسی رخدادهای اخیر وحضور فعال آنان، این باور در اذهان عمومی تداعی می گردد که بی شک در آینده شاهد تحولی مهم واساسی در مشارکت فرهنگی واجتماعی زنان این مرزوبوم هستیم، شرکتی اگاهانه وشجاعانه که روز بروز روبه گسترش است .

به امید حضور پررنگ تر زنان بخصوص بانوان فرهنگی برای سازندگی وسربلندی ایران وایرانیان.