سرخط خبرها
خانه / کارگران / همبستگی و اعتصاب ده روزه نتیجه داد
همبستگی و اعتصاب ده روزه نتیجه داد

همبستگی و اعتصاب ده روزه نتیجه داد

امروزشنبه دهم خرداد93 پس ازگذشت یک هفته اعتصاب گسترده ی کارگران نورد پروفیل ساوه، رستمی مدیرعامل قدرتمند وصاحب نفوذ کارخانه که باغرور وسرمستی ناشی از ارتباط با مراکزقدرت به خواست کارگران همواره بی اعتناء بوده، ازابتدای صبح امروز در جمع کارگران اعتصابی حضوریافت وبه خواسته ها وصحبت کارگران گوش کردوبا آنان به گفتگوپرداخت.
بدنبال چانه زنی وکشمکش بسیارکارگران اعتصابی با مدیرعامل که سعی درتوافق با حداقل مطالبات ممکن با کارگران را داشت. مقاومت وپافشاری کارگران، بالاخره به عقب نشینی رستمی منجرشدو کارگران به مطالبات اصلی خود دست یافتند.
جدا از یکماه حقوق و تمدیداعتباردفترچه های درمانی، که طی روزهای قبل انجام شده بود،مدیرعامل متهدگردید:
دوماه مبلغ عیدی وپاداش را تا حداکثریکشنبه هفته آینده بحساب کارگران واریز نماید.
درمقابل خواست کارگران برای پرداخت دستمزدهای معوقه هر20 روزیکبار، مدیرعامل قول دادکه تا تیرماه کلیه معوقات را پرداخت نماید.
4% مبلغ مربوط به مشاغل سخت وزیان آوربرای تامین بازنشستگی کارگران، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت گردد.
هیچکس بخاطر شرکت وفعالیت دراعتصاب اخراج نشود وحقوق یک هفته اعتصاب محاسبه وپرداخت گردد.
مدیرعامل ماهی یکبار درجمع کارگران حضوریافته وبه خواسته های آنان توجه نماید.
کارگران پس ازمشورت در جمع عمومی خود ودریافت تضمین های قابل قبول، با این شرط که اگرتا یکشنبه آینده مبلغ موردتوافق واریز نشود، مجددا” دست از کارخواهندکشید، به اعتصاب پیروزمندانه خود پایان دادندوبه سرکارهای خودبازگشتند.
درکناراین موفقیتها بزرگترین دستاورد این اعتصاب، اتحاد ویکپارچگی واحساس قدرتی بود که کارگران قبلا” اینچنین تجربه نکرده بودند. مجمع عمومی کارگران آن بستر وظرفی بود که قدرت وتوانائی کارگران را برای دستیابی به مطالباتشان،درمقابل نمایندگان مراکز قدرت،با همه امکانات وقدرت وترفندهایشان نشان داد.
اتحادویکپارچگی کارگران متبلورشده درمجمع عمومی کارگران، ضامن موفقیت آنها شد. واین درسی بزرگ و تائیدچند باره براین تجربه برای سایر کارگران ایران است.

اتحادیه آزاد کارگران ایران

k.ekhraji@gmail.com