سرخط خبرها
خانه / معلمان / کارکرد دو گانه احساسات تکانشی
کارکرد دو گانه احساسات تکانشی

کارکرد دو گانه احساسات تکانشی

عزیز قاسم زاده

نوشتار کنونی ناظر به نقد جامعه منفعل معلمان نیست.بخش اعظمی از معلمان بنا به هر دلیل ژنتیکی،خصلتی،موروثی،ترس،بی انگیزگی و یا هر چیز دیگر مشغول و مشمول روز مرگیند.روی سخنم با بخش کنشگر و پویای معلمان است که گرچه به لحاظ کمی در اقلیت هستند ولی از جهت تاثیر گذاری توفیق های بزرگی در مقاطع خاصی به دست آورده اند.یعنی یک اقلیت صنفی پویا تاثیر ش نه تنها اقلی نیست بلکه حتی قادر است الگوساز حیطه های دیگر و صنوف دیگر باشند.به طوری که مشخصا تاثیرات کنشگران صنفی را بر فعالان کارگری و به ویژه در آزادی چهره مقام و دلاور کارگری جعفر عظیم زاده به نیکی مشاهده کرده ایم.اما نکته ای که در این کنشگری ها وجود دارد تاثیرات مبتنی بر احساسات تکانشی و مولفه های مثبت و منفی پیرامون آن است.اینکه این نوع احساس می تواند عده ای را در لحظات خاصی به شوقی زائدالوصف بکشاند و منشا اتفاقات بزرگ شود،تردیدی نیست.اما اشکال کار آنجاست که ما پس از توفیق از دریچه این نوع هیجان گویی خود هم تخلیه و نیز فراموشی می شویم

نمونه ای عینیش را در مساله محمود بهشتی لنگرودی دیده ایم ما در سه نوبت پس از مقاومت دلیرانه و مثال زدنی او پشت او قرار گرفتیم و با تمام توان خواهان آزادیش شدیم.این اتفاق مبارک که منتج به نتیجه در آن مقطع شد،متاسفانه چون برخاسته از احساسات تکانشی بود،خیلی زود متوقف شد حال آنکه شمشیر داموکلوس از بالای سر سخنگوی کانون صنفی معلمان برداشته نشده است.اینکه دیروز دوباره با بهشتی تماس بگیرند و او را برای زندان فرا بخوانند بیشتر ناظر به انفعال ما در پی پیروزی حاصل از احساسات تکانشی است.امیدوارم که همین تماس دوباره با جناب بهشتی ما را به نقد خویش بکشاند ما بیش و پیش از آنکه وظیفه بیدار کردن خفتگان را داشته باشیم باید تلاش مستمر کنیم که خود گاه به خواب نرویم.