سرخط خبرها
خانه / کارگران / گزارش کارگر فلزکار
گزارش کارگر فلزکار

گزارش کارگر فلزکار

کارگر فلزکار گزارش می دهد:
پس از اعتراضات بسیار کارگران شهداب ارومیه و پس از هفت ماه کار بدون مزد امروز کارفرما  آقای مهندس محمد افشار لطف فرموده نصف مبلغ یک ماه دستمزد را به کارگران پرداخت نموده است . کارگران شهداب ارومیه هنوز هم شش ماه و نیم حقوق طلبکارند. آیا محمدافشار خود نیز می تواند شش ماه بدون حقوق سر کند؟
هرچند کارگران شهداب را بارها و بارها تهدید کرده اند و برایشان چماقدار آورده اند امااعتراضات کارگران شهداب همچنان ادامه دارد………….
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک 20/6/1393