سرخط خبرها
خانه / کارگران / بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روزجهانی کارگر
بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روزجهانی کارگر

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران به مناسبت روزجهانی کارگر

اوّل ماه مه ، روزجهانی کارگر را درشرایطی ارج می‌گذاریم که ازیک سو ، معیشت کارگران روزبه روز درمعرض تهدیدهای جدّی ِ بیکاری ، گرانی وفقرگسترده
ولجام گسیخته قرارگرفته است و ازسوی دیگرخواسته‌های کارگران به اعتراض‌های اجتماعی تبدیل شده و ابعادگسترده ای یافته است .
بی‌اعتنایی و سرکوب ِخواست‌های طبقه‌ی کارگر، پاک کردن ِ صورت مساله است .

ما به عنوان کارگران عرصه‌ی اندیشه و قلم ، ازخواست‌های برحقّ کارگران حول محورهای افزایش دستمزد برابربا استانداردهای زندگی انسانی ، آزادی ِ تشکّل‌های مستقل ونیز از آزادی کوشندگان و رهبران زندانی کارگران پشتیبانی می‌کنیم .
کانون نویسندگان ایران ، اول ماه مه ، روز همبستگی جهانی طبقه‌ی کارگر ، برضد نظام سرمایه ‌داری را به کارگران ایران شادباش می‌گوید .
کانون نویسندگان ایران
9/ اردی بهشت / 1395