سرخط خبرها
خانه / معلمان / بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص فرم ارزیابی عملکرد سال تحصیلی
بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص فرم ارزیابی عملکرد سال تحصیلی

بیانیه شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در خصوص فرم ارزیابی عملکرد سال تحصیلی

به نام خداوند جان خرد

نتیجه ی فعالیت هر نهاد اجتماعی زمانی می تواند به مطلوب و ایده آل مورد نظر نزدیک شود که همه فرآیندهای آن تحت نظامی قاعده مند ، برنامه محور، عادلانه و راهبردی هدایت و سامان دهی شده باشد.

ارزشیابی واقع بینانه و علمی ازکمیت و کیفیت کارکرد عناصر و منابع انسانی که عملکرد کارکنان را نسبت به اهداف تعیین شده سازمانی، ارزیابی می کند، یکی از مؤلفه های خطیر و نقش آفرین دراین زمینه است که پردازش اصولی آن می تواند نقشی بسزا در ایجاد انگیزه و رقابت درافراد و پویایی و تکامل یا رکود و پسرفت در یک نهاد سازمانی داشته باشد.

بدیهی است اگر نظام ارزشیابی برمدار ایده آل های فراواقعی و چشم اندازهای رویایی بنا شود و مبانی آن منطبق بر ویژگی ها و ساختار آن نهاد سازمانی نباشد، پیامد اجرای آن، چیزی جز ازهم گسیختگی ساختاری ، تسلط بی اعتمادی و ترویج مسئولیت گریزی نخواهدبود. این نوع ارزشیابی که درآن، مبانی و عوامل ارزیابی با نوع و ماهیت کارکرد ارزشیابی شوندگان سازگاری منطقی ندارد، به جای آنکه با عیان ساختن کاستی ها و نارسایی ها بتواند ازطریق تقویت عوامل انگیزشی، هدایتگر مجموعه به سمت پویایی و تکامل باشد، با تغییر ماهیت به اهرمی انضباطی و تنبیهی بدل می شود.آنگونه که نگرش نیروی انسانی نسبت به آن به سمت نگاهی انزجاری و منفی تغییر جهت می دهد و اهرمی که باید درنقش سازندگی ایفای نقش کند، با فاصله گرفتن از هدف گذاری اولیه به پدیده ای بازدارنده و مخرب تبدیل می شود.

درآغاز سال تحصیلی جاری، موضوع ارتقای رتبه ی معلمان منوط به اکتساب امتیازاتی مشخص براساس فرم ارزشیابی جدید شده است. طبیعتا اصل موضوع، قاعده ای کاملا درست و امری بسیار ضروری است.
اما ویژگی عوامل امتیازآور فرم ارزشیابی مزبور چنان است که ضمن عدم انطباق برخی از بندهای آن با ماهیت فعالیت ارزشیابی شوندگان و روابط موجود در آموزش و پرورش، از مدار عدالت و همخوانی با واقعیت های موجود درآموزش و پرورش نیز خارج شده و ضمن ترغیب ارزشیابی شوندگان به تخلف در ارائه مستندات امتیازآور، به نوعی پیشینه ی شغلی برخی ازآنها را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

مدیران گرامی، معلمان ارجمند
با عنایت به اعتراض بخش قابل توجهی از همکاران نسبت به سامانه ارزشیابی اعلام شده در سال تحصیلی ۹۶ – ۹۵ که مبنای ارتقای رتبه همکاران قرارمی گیرد و با عنایت به کاستی ها و نقائصی که درفرم ارزشیابی موجود مشاهده می شود، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور بنابر درخواست جمعی از فرهنگیان و براساس ماهیت وجودی خود برآن شده است تا با سپردن تحلیل فنی آن به کمیته ای تخصصی ، برای ایجاد تغییرات لازم با مسئولان محترم وزارت آموزش و پرورش – بویژه وزیر جدید آ.پ – وارد گفتگو و مذاکره تخصصی و فنی شود.

لذا از همه مسئولان محترم ادارات آموزش و پرورش ، مدیران محترم مدارس و معلمان گرامی در سراسر کشور، درخواست می شود با شکیبایی و دوراندیشی و به منظور ایجاد فرصت مناسب برای رفع این مشکل از طریق مبادی قانونی آن، اجرای این طرح را حداکثر به مدت یک ماه به تاخیر بیندازند و زمینه مساعد را برای تحقق خواسته ی بحق و قانونی همکاران محترم فراهم آورند.

بدیهی است درفرصت مقتضی، نتیجه ی این فرآیند به اطلاع فرهنگیان گرامی خواهدرسید.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان کشور
پانزدهم آبان ماه