سرخط خبرها
خانه / جنبش های مدنی جهان / سرکوب بیرحمانه اعتراض عمومی,شلیک مرگبار, بازداشت هاوحکم های نارواموجب پیوند گسل ها وجنبش اجتماعی گسترده خواهد شد!!
سرکوب بیرحمانه اعتراض عمومی,شلیک مرگبار, بازداشت هاوحکم های نارواموجب پیوند گسل ها وجنبش اجتماعی گسترده خواهد شد!!

سرکوب بیرحمانه اعتراض عمومی,شلیک مرگبار, بازداشت هاوحکم های نارواموجب پیوند گسل ها وجنبش اجتماعی گسترده خواهد شد!!

علی اصغر (یاور) ذاتی

“جوانان عزیز,امید ارزشمند ملت رنجدیده ایران” فرهیختگان ذخائردانش ودانایی,زنان ومردان فهیم ,کارگران زحمتکشان ومحرومان معترض, معلمان دانشجویان ودانش آموزان گرامی, درود …  بی تردید! فرجام دروغگویی وتحمیل فشارهای اجتماعی اقتصادی تورم وتجاوزب حق حاکمیت و آزادی,نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت, گسترش بیکاری و تبعیض وفقر ناروا بین مردم جز اعتراض وخواست تغییر و تحول اساسی کشور نیست! نتیجه غارت ورانت,اختلاس گسترده حیف ومیل اموال عمومی وبی توجهی دوگانه و ناسازه دولت- حکومت ب مطالبات مردم وگروههای جامعه جز افزایش بی اعتمادی و اعتراض عمومی چه می تواند باشد؟ اگر صداقتی در بین بود,با برگزاری رفراندم شفاف,راه اصلاح مدنی بی خشونت راهگشا وممکن بود.اماافسوس که اصلاح طلبی واقعی نبود وحتی حق قانونی برگزاری راهپیمایی نیز رعایت نمیشود. لذاضمن ارج نهادن وحمایت کامل ازاعتراضات گسترده وشجاعانه دیماه96 مردم شهر های کشور,یادآور شویم ,ازتحمل رویداهای دهه خونبار , دار و داغ وشلاق شکنجه وکشتارهزاران زندانی ,اعتراضات دهه 70 شهرها ,قتل روشنفکران ,حوادث تلخ کوی دانشگاه, ماجرای 88 وجنایات شرم آورکهریزک, تحمیل خشونت بیرحمانه غیرقانونی ب زندانیان وساختار ناکارآمد ونابکار درخاطر “مردم کارد ب استخوان رسیده”چه باقی مانده جز یاس وناامیدی؟  تلاش وفداکاری خونبار گروهها احزاب رسانها درجهت آزادی وسعادت ملت ایران تاکنون بهاوهزینه ی سنگینی درپی داشته, لذا ابرازحمایت وهمدلی باجوانان ,   مردم وهمراهی اعتراضات اخیر,انصاف وضرورت است. داغداران وآسیب دیدگان” ,اعتراض علنی ازجمله حقوق انسانی وبنیادین مردم است. هرنوع سرکوب,مقابله وبی پاسخی بمردم “جنایت” وهیچ بهانه ای برآن مترتب نیست! مگر فریبکاران قاتلان برای ایجاد وحشت ضرب وشتم وکهریزک واختلاس ها اجازه گرفتند,مجازات شدند؟ که مردم معترض برای بیان اعتراض طاقت سوز باید اجازه بگیرند؟! تحقیر , زندان شکنجه, هجوم بیرحمانه نسبت ب مردم وهر گروه معترض ومنتقدی راپایانی نیست, هیچکس را ازامانی ستم نیست! اموال عمومی امکانات کشورنیز از حیف ومیل و کج دستی دور نمی ماند!! امکانی موثربرای طرح شکایت نظارت برعملکردها نیزوجود نداردوتا بحال هم نتیجه ای نداشته ! مقابل حق خواهی واعتراض مردم نیزجز سرزنش منتقدان وافزودن تهوع آور”پروپاگاندا”وخودستایی وشیفتگی اقتدارگران ودروغ ,چه دیده ایم ؟! قانونی هم جلودار نبوده ونیست ! نهادها واپسگرا,سالخورده و ناکار آمدند. تداوم اقتدار و انحصار نفسگیر “خود همه حق بینی” قلدری والبته ولخرجی ازکیسه ملت برای شرارت ودخالت در گستره جهان ومنطقه آبرویی برایمان نگذاشته !کدام دشمن؟ تاکنون جرات کرده,ایرانی را درکوچه وخیابان حتی پستوی خانه مثل نیروهای حاکم پر ادعا ,بطور غیر قانونی,فراتراز نظارت قانون,رسیدگی وپاسخ,کتک زده ب زندان وشکنجه بکشاند؟ ازاینرو بی بهانه وظیفه همه ایرانیان آگاه است ک اعتراضات را تا رسیدن ب تغییر و نتیجه حمایت وهمراهی کامل نماییم وازعقب نشینی پشیمان باروخفت آوردوری گزینیم ,حتی اگراقتدارگرایان دیوارگونه مقابل حق وفریاد مردم بایستند. اگرهم آدمی ازجنس مردم هنوز بین مزدوران مانده, خارج شود! نان وزندگی راچه شرف ب همراهی نامرد مان؟ توجیه,دیگر کودکانشان رانیز مجاب نخواهد کرد.سال 57 بسیاری ازمردم با تصورایجاد ساختار جمهوری ورسیدن ب آزادی بیشتر ورفاه همگانی وآبادی گورستانها!!  درایجاد و تداوم شرایط موجود”خدعه”باور شدند وآرمان هاشان ربوده شد! امامردم عزیز, که صاحبان امروز وفردای ایران یکپارچه شمایید !!چشم جهانیان ب سطح آگاهی ورفتار هم گرایانه ما ایرانیان است ک چگونه سرزمین خودرا نجات میدهیم؟!بافهم درست شرایط سخت موجود,معترضان فداکار جوانان عزیزبی دفاع را درمیدان اعتراض وفرصت تغییر”تنها”نمی گذاریم ! بیتفاوتها ومیوه چینان بدانند!!شکست اعتراضات!! ناگذیر ب ادامه شرایط وشاید بدتر شدن فضای عمومی اقتصادی بیانجامد. وظیفه همه ما مردم ایران است که در تحولات کشورمان بسهم خوداقدام کنیم وحق حاکمیت ملی را پس گرفته با احترام ب آزادی ومدارا باعقاید متفاوت هموطنان وتحمل جامعه چند فرهنگی ب تعامل وهمزیستی بادیگر ملتها نیزبرسیم, راه تغییر بی گمان تلاش همگانی ومسئولانه فرد فرد ملت تا پیروزی بر استبداد است. بایدهم دست وشانه بشانه باحضور واعتراض همگانی مدنی بدور از بی تفاوتی وخشونت وایجادهراس, بحمایت جدی ازجنبش اجتماعی همت گماریم. راهبردخونباردوام وبقای حاکمان نیز باحضور میلیونی واعتراض مردم بی هراس وپیگیر,بی گمان محتوم بشکست وتحول است, امامراقب باشیم خون بیشتر نریزد ب امکانات عمومی آسیب نرسد ! دست همکاری و هم دلی هموطنان را بگرمی بفشاریم وبدور از سهم خواهی وانحصار برای” آزادی “آسایش و سر بلندی ونشاط همه ملت رنجدیده ایران فداکارانه بکوشیم وازیاد جان باختگان غافل نمانیم. همراه همدل ایران آزاد وسربلند”

یاور معلمان ایران”دیماه 96علی اصغرذاتی